Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene Voorwaarden
1.1

In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen de volgende betekenissen dragen:

'Algemene Voorwaarden', deze algemene voorwaarden van Stichting Regiobibliotheek Z-O-U-T ;

'Cliënt', de partij welke met Stichting Regiobibliotheek Z-O-U-T een Overeenkomst aangaat;

'Evenement', de publieke of besloten gebeurtenis waarbij - bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend - een voorstelling van artistieke aard wordt opgevoerd, waaronder - doch niet beperkt tot – een theater-, toneel-, of muziekvoorstelling;

'Locatie', de plaats waar het Evenement gehouden wordt;

'Organisator', de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het Evenement; 'Overeenkomst', de overeenkomst tussen Stichting Regiobibliotheek Z-O-U-T en de Cliënt tot koop en aflevering van toegangskaarten;

'Partijen', de aanduiding van de Cliënt en Stichting Regiobibliotheek Z-O-U-T gezamenlijk;

'Toegangskaart', het schriftelijke document welke toegang geeft tot het Evenement;

'Waardecheques'; Theaterbon

1.2

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal onderdeel uit van iedere reservering en aankoop voor toegangskaarten, zowel telefonisch als middels de website- van Stichting Regiobibliotheek ZOUT.

Artikel 2. Informatie, speciale wensen, kortingsacties

2.1

Alle in de webwinkel genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

2.2

Alle informatie over een evenement, niet beperkt tot de prijs en de beschikbaarheid van toegangskaarten, welke door Stichting Regiobibliotheek ZOUT aan de cliënt wordt verstrekt (al dan niet via de website), wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

2.3

Indien de cliёnt met betrekking tot zijn reservering voor toegangskaarten een beroep doet op een incidentele kortingsactie, dan kan de reservering via de website plaatsvinden, tenzij in de uitingsvorm van de betreffende actie nadrukkelijk is aangegeven dat geen internetboekingen mogelijk zijn.

2.4

Jongerenkorting en CJP korting wordt verstrekt aan jongeren tot 18 jaar die een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen. Studentenkorting wordt alleen verleend op vertoon van een geldige studentenkaart van een Nederlandse opleiding.

Artikel 3. Betaalwijzen

De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:


1. bij aankoop via de website van Stichting Regiobibliotheek ZOUT: iDEAL
2. bij aankoop op locatie (kassa).

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1

Wijze van totstandkoming van de overeenkomst bij betaling middels iDEAL :


1. indien en zodra de cliënt en Stichting Regiobibliotheek ZOUT de datum van de reservering, het aantal toegangskaarten, de prijs van de toegangskaarten en eventuele extra kosten hebben bepaald, wordt de autorisatie van de betaling door Cliënt, al dan niet middelijk door of vanwege een derde partij, bij de bank aangevraagd;


2. indien de betaling middels een derde partij bij de bank wordt aangevraagd dan zullen de verstrekte persoonlijke gegevens van de cliënt, welke noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de overeenkomst, gecontroleerd worden;


3. de overeenkomst komt definitief tot stand indien en zodra autorisatie van de betaling door Cliënt is verkregen;


4.is de overeenkomst via de website tot stand gekomen, dan wordt de Overeenkomst per omgaande via e-mail aan de cliënt bevestigd;


5. indien geen autorisatie van de betaling door de cliënt verkregen wordt, dan ontvangt de cliёnt hetzij via e-mail, hetzij per gewone post bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de overeenkomst.

4.2

Het is niet mogelijk ten aanzien van voorlopige reserveringen of definitief tot stand gekomen overeenkomsten wijzigingen aan te brengen of deze te annuleren c.q. te ontbinden tenzij met wederzijds goedvinden.

4.3

Stichting Regiobibliotheek ZOUT streeft er naar spoedig na ontvangst van de betaling een bevestiging van reservering en betaling per e-mail te sturen. Dit zgn. e-ticket is de toegangskaart. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1

Stichting Regiobibliotheek ZOUT is niet verantwoordelijk voor en verleent geen enkele garantie voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het evenement en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

5.2

Indien en voor zover het evenement wordt geannuleerd, zal Stichting Regiobibliotheek ZOUT aan de cliënt nooit meer vergoeden dan de prijs van de toegangskaarten. Stichting Regiobibliotheek ZOUT aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

5.3

Indien en voor zover Stichting Regiobibliotheek ZOUT  het door de cliënt betaalde bedrag terzake de levering van toegangskaarten heeft overgemaakt aan de optredenden en deze laatste in geval van annulering van het evenement niet bereid c.q. niet in staat is het betreffende bedrag aan Stichting Regiobibliotheek ZOUT te restitueren, is Stichting Regiobibliotheek ZOUT niet langer gehouden tot restitutie van het door de cliënt aan Stichting Regiobibliotheek ZOUT  betaalde bedrag.

5.4

Stichting Regiobibliotheek ZOUT kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement.

5.5

Indien en voor zover Stichting Regiobibliotheek ZOUT tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de cliënt kan voldoen zal de overeenkomst zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan ontlenen.

5.6

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuurbesturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Stichting Regiobibliotheek ZOUT verlangd kan worden.

5.7

Stichting Regiobibliotheek ZOUT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van de toegangskaarten door de cliënt door welke oorzaak dan ook.

5.8

Stichting Regiobibliotheek ZOUT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van toegangskaarten die niet plaatsvinden bij Stichting Regiobibliotheek ZOUT.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van Stichting Regiobibliotheek ZOUT alsmede met betrekking tot de door Stichting Regiobibliotheek ZOUT gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij Stichting Regiobibliotheek ZOUT. Het is de cliënt niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Regiobibliotheek ZOUT.

6.2

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het evenement, beeldmerken en dergelijke berusten bij de optredenden dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende evenement. Het is de cliënt niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Artikel 7. Gedragsregels Organisator / Locaties

De cliënt zal zich dienen te houden aan door de Stichting Regiobibliotheek ZOUT geldende gedragsregels met betrekking tot het evenement. Een aantal van de belangrijkste regels wordt hieronder genoemd:
1. Het is verboden om foto-, film-, geluids- en/of andere opnames te maken van de voorstelling.
2. het is verboden om voedsel, drank, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar een evenement;

Artikel 8. Aanvullende bepalingen
8.1

Indien enig artikel in deze Algemene Voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de Algemene Voorwaarden van de overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die Partijen met de overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

8.2

Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

8.3

Eventuele klachten van cliënten naar aanleiding van de door Stichting Regiobibliotheek ZOUT geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan de programmamanager van de Stichting, welke zorgdraagt voor de afhandeling binnen een redelijke termijn welke de duur van zes weken na datum poststempel niet zal overschrijden.

8.4

Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden mochten ontstaan, worden naar Nederlands recht afgedaan en zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

8.5

Het voorgaande laat de mogelijkheid onverlet andere bij wet voorziene rechtsmiddelen in te roepen zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de mogelijkheid van arbitrage.