Cultuurcoach Wijk bij Duurstede

Bo Hendriksen: Cultuurcoach Wijk bij Duurstede
E-mail: cultuurcoachwbd@bibliotheekzout.nl
Mobiel: 06 1289 4613
Twitter: @CultuurcoachWbD
Instagram: @Cultuurcoachwbd
Facebook: cultuurcoachwbd

De gemeente Wijk bij Duurstede vindt cultuur een belangrijke samenbindende factor tussen mensen onderling. Door een goede culturele infrastructuur ontwikkelt en vernieuwt de lokale cultuur zich. De passieve en actieve deelname aan cultuur wordt gestimuleerd. Dit is niet alleen goed voor de culturele expressie van inwoners, maar ook om isolement en vereenzaming tegen te gaan. Verankeren van de cultuurparticipatie (passief en actief) van inwoners met name op de onderdelen amateurkunst en cultuureducatie met een accent op de doelgroepen jeugd en primair onderwijs (4-12 jaar).

Binnen de regeling combinatiefuncties is het mogelijk om een combinatie te maken tussen scholen enerzijds en cultuur (en culturele instellingen) anderzijds.

De gemeente heeft de mogelijkheid onderzocht voor een combinatiefunctie jongeren en cultuur met de bedoeling om de jeugd tot 12 jaar vertrouwd te maken met één of meer kunst- en cultuurvormen en het stimuleren van actieve kunstbeoefening.

Ook wil de gemeente met de cultuurcoach het culturele veld versterken en de band tussen scholen en culturele instellingen verbeteren. De projectaanvrager de Bibliotheek Z-O-U-T heeft daartoe een projectplan/voorstel geschreven.

Een nieuw project in Wijk bij Duurstede, launch your future

#inhetzonnetje 14-02-2021

De afgelopen weken ben ik met Ytsje, Eno, Tom van Jongerenwerk Binding en Buurtsportcoach Luc van Wijksport bezig geweest met de actie #inhetzonnetje waarbij jeugd tussen 8 en 23 jaar de mogelijkheid kreeg een filmpje in te sturen waarin zij iemand in het zonnetje zette. De jeugd heeft het zwaar tijdens deze corona periode. Toch zijn er ook mooie verhalen om te delen.

Uit de inzendingen hebben wij 3 filmpjes gekozen, zij kregen een Valentijnsverrassing voor degenen die zij in het zonnetje hebben gezet! Daar hebben wij een mooie film van gemaakt.

Veel kijkplezier!

 

Speciaal woord van dank:

Huub Bakker - Be-Captured Media
Mathijs Bouman - Florian Hotel Brasserie Gemeente Wijk bij Duurstede

Wat is een cultuurcoach?

Een cultuurcoach is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk - of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. De cultuurcoach (combinatiefunctie jongeren en cultuur) in Wijk bij Duurstede is werkzaam vanuit het team Cultuur en Educatie van de bibliotheek Z-O-U-T en is actief voor de sectoren cultuur en onderwijs. Het doel van de cultuurcoach is om actieve kunst- en cultuurparticipatie binnen de gemeente te stimuleren en de inwoners van Wijk bij Duurstede daarmee in aanraking te brengen.

Bo Hendriksen is Cultuurcoach in de gemeente Wijk bij Duurstede in opdracht van de Bibliotheek Z-O-U-T.
De cultuurcoach brengt kinderen en jongeren in aanraking met kunst en cultuur en promoot actieve deelname aan culturele projecten onder inwoners van Wijk bij Duurstede. Dit wordt gedaan op basis van vraag en aanbod uit het culturele veld en het kijken naar de actuele thema’s die spelen binnen de gemeente op het gebied van Kunst- en Cultuurontwikkeling.

De doelstellingen van de cultuurcoach zijn:

 • het vergroten van cultuurbereik onder jongeren
 • behoud en ontwikkeling van de Wijkse cultuur
 • het versterken van het cultuurhistorisch profiel
 • cultuurontwikkeling binnen alle kernen van de gemeente
 • verbindingen zoeken, ontmoeten en samenwerken

De cultuurcoach staat midden in het culturele veld en:

 • stimuleert zoveel mogelijk de samenwerking in de culturele sector 
 • geeft advies en legt verbindingen tussen organisaties en initiatiefnemers
 • zorgt voor uitwisseling van kennis tussen organisaties in het professionele- en amateurcircuit
 • brengt vraag en aanbod bijeen
 • neemt initiatieven om kennisverrijking en netwerkvorming te stimuleren
 • begeleidt en coacht projecten
 • is een schakel tussen scholen en culturele instellingen

Kortom, gedegen kunst en cultuuraanbod realiseren en jongeren zo veel mogelijk verbinden met cultuur zodat zij in aanraking komen met cultuur en hun culturele omgeving.

Heeft u een goed idee of wilt u meer weten op het gebied van Cultuur voor/door jongeren? Neem dan vooral contact op via onderstaand mailadres of telefoonnummer